IMMV
URIZ.gif

UR IZ - DENZEL GORDON

UR IZ - DENZEL GORDON

By Justis Krar @ IMMV Productions
"UR IZ" by Denzel Gordon
denzelgordon.com
facebook.com/imakemusicvideos
Dec 9 2016